Metoda dobrého startu

Základy metody vypracovala francouzská fyzioterapeutka Theá Bugnet s názvem Le Bon Départ  a poprvé byla metoda realizována na základní škole v Cannes v roce 1940.

Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 25-ti lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti terapeuta.

Jak se pracuje
V atmosféře otevřeného zájmu o dětská trápení má Metoda dobrého staru dobré výsledky.

 • zpracování grafického listu a rytmického grafického schématu
 • pkompetencí a komutativních dovedností (verbálních a nonverbálních)
 • posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, posílení pravolevé prostorové orientace
 • pohybové uvolnění
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky

Každé dítě, které zakončí lekci MDS, odchází s pocitem úspěchu a důležitosti. A tak zahájení i závěr terapie modeluji jako společenskou událost.

Principy a cíle MDS
Poruchy psychomotorického vývoje se projevují v opoždění rozvoje funkce percepčně motorických a jsou jednou z příčin selhávání dítěte ve výuce čtení a psaní (dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Poruchy psychomotorického vývoje lze pozorovat již v předškolním věku při takových činnostech jako modelování, kresba, malba, pohybová cvičení a při některých didaktických činnostech.

Cvičení MDS sledují harmonický rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech. U dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.
 

Efektivita a využití MDS

 • použitelnost MDS v průběhu přípravy na výuku čtení a psaní
 • vysoká efektivita u rizikových skupin s podezřením na dyslexii, kdy tato metoda splňuje profylaktickou úlohu.
 • rovněž vysoká efektivita u dětí s diagnózou dyslexie, kde je MDS součástí korektivně-kompenzačního programu.
 • úspěšně se využívá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení, a to v rámci jejich integrace
 • úspěšně je využívána u dětí s odkladem školní docházky a u předškoláků
 • MDS je použitelná u dětí minoritních skupin (děti přistěhovalců a emigrantů) apod. před zahájením výuky čtení, psaní, matematiky
 • spojuje funkci poradenské diagnostiky

Každou terapii doprovází vytvoření vstřícného a bezpečného prostředí s jednoznačnou podporou při neúspěchu, se zdůrazněním lidskosti a radosti.

Prosím, neočekávejte, že tam, kde se jedná o individualitu dítěte, je možné pracovat podle „spolehlivého“ návodu. Je zde nutná maximální možná míra osobního a individuelního přístupu k dítěti. Potřeba navázání kladné komunikace - kladné odezvy na terapeutické podněty jsou odvislé od důvěry. Samozřejmostí je přizpůsobení metody vývojovým možnostem dětí - jsou zohledněny zvláštnosti dětí, jejich potřeby i omezení.

Průběh terapie
S dětmi pracuji individuelně. Vysokou efektivitu dosahují cvičení prováděná pravidelně 1x týdně. Počet terapií je domlouván na počátku terapie. Z každé lekce si Vaše dítě odnáší grafický materiál k domácímu procvičování.
Cena terapie: 600Kč