Arteterapie pro dospělé

Individuální arteterapie je zaměřena na nacházení potřeb a možností, jak rozvíjet řešení ušité na míru individuálním potřebám každého klienta. Terapie umožňuje člověku uvědomit si podstatu jeho psychických problémů a pomáhá mu naučit se řešit je vlastními silami. Smyslem arteterapeutického setkání je tvoření, ale také navození komunikace, osobnostní růst, podpora vývoje, vyjádření pocitů, uvědomění si svých emocí, sebepoznání, náhled, odhalení nevědomého materiálu,  zmírnění  obranných mechanismů, řešení problémů, zpracování konkrétního problému.

Individuální, párová a rodinná terapie
Arteterapie podporuje pozitivní změnu jednotlivce, v párové a rodinné terapii usilujeme o podobné cíle. Z kreseb poměrně snadno vystupují vztahy mezi členy rodiny a jejich vzájemné vazby a dávají podnět k cenným interpretacím a významnému interpersonálnímu náhledu. Zde se může pracovat s více než jedním zástupcem rodinného systému. Výhodou takového způsobu práce může být větší pestrost tvůrčího procesu a celého rozhovoru, tedy i větší naděje, že pár nebo rodina budou schopni s pomocí terapeuta nalézt to nejvhodnější řešení.

Neumím kreslit…..
Častou obavou klientů je, že nedovedou příliš dobře kreslit nebo malovat. Klienti nemusí být příliš "dobří v umění“, protože tvořit obrazy, značky a symboly je přirozená lidská aktivita, kterou spontánně provádějí i malinké děti při hře. Nejedná se tedy o rozvoj nějakých výtvarných dovedností či pěstování správných postupů.

Co je cílem
Arteterapeutická péče je pomoc cílená, systematická a komplexní, vedoucí ke zvyšování osobní spokojenosti v těchto oblastech:

  • zdravotní, psychická a sociální stabilizace
  • osvojování dovedností a znalostí pro každodenní život
  • řešení vztahových a rodinných problémů
  • uspokojování duchovních potřeb a vytváření hodnotového systému

Nevím co mě trápí……
Celková propojitelnost analytického a terapeutického přístupu odhalí příčiny vašeho trápení hravou formou výtvarných technik. Arteterapie se opírá o výtvarné projevy klientů jako o hlavní léčebný prostředek.  A to i v případě, že o svém trápení nechcete mluvit nebo proto, že nevíte co vás trápí, obrázky to poví za vás. Citlivým a jemným způsobem je nasloucháno jak vám, tak vašim obrázkům.

Co je cílem

Pomocí výtvarných technik napomoci hlubšímu poznání vlastní osobnosti a kvalitnější orientaci ve svém životě.  Přirozeným a lidským způsobem vytvořit prostředí spolupráce a radosti z výsledku. Terapie je vedena velmi citlivě s ohledem na jednotlivce i celou skupinu.

 

Služby následné péče a doléčování

Úkolem následné péče je dokončit a završit proces terapie, tj. pomoci klientům stát se postupně nezávislými na poskytovaných službách (instituci) a kompetentně žít samostatný život. Služby následné péče a doléčování mají za cíl podporovat  klienta při dosahování a udržení změn v jejich chování vedoucích ke zvyšování osobní spokojenosti v těchto oblastech:

  • zdravotní, psychická a sociální stabilizace
  • osvojování dovedností a znalostí pro každodenní život
  • řešení vztahových a rodinných problémů
  • uspokojování duchovních potřeb a vytváření hodnotového systému
  • samotné přijetí sociální normy

 

cena za terapie
Cena za 60minut terapie je v rozpětí od 600 - 800kč dle vašeho výběru terapie a náročnosti.

doporučená doba terapie je 1,5 hodiny - v tomto čase je dostatek prostoru na tvorbu (malování, kreslení, koláže, na hru s barvami....)
maximální doba jedné terapie jsou 3 hodiny

storno
V případě, že potřebujete terapii zrušit či omluvit se, lze tak učinit kdykoliv před terapií, nejdéle však 24hod. před tarapií. Omluva v den terapie, podléhá stronu poplatku ve výši 100% z ceny smluvené terapie.