Automatická kresba

Automatická kresba je mimosmyslové napojení do různých typů energií fyzického duševního a duchovního těla člověka, jež nelze získat žádným rozumovým poznáním. Pomocí automatické kresby je možné zachytit i jemné toky energií v lidském těle, v čakrách, v auře fyzického těla a okolí, ale i v dalších neviditelných rovinách duševního a duchovního těla člověka. Cílem kresby je nalezení problematických míst, příčin stavu, zpracování negativních energií.

  • aurické pole
  • aurogram
  • vyhodnocení aury a jejích barev
  • čakry – zhodnocení energetických center

Aurické pole 
Stav aurických polí ukazuje na prvotní a vždy různými úrovněmi předcházející události ve fyzickém světě. Čtyři zakreslené vrstvy aurických polí korespondují s různými úrovněmi životních prožitků a zkušeností. Každá úroveň reaguje jen na ty podněty, které odpovídají jejímu charakteru.

Aurogram
Aurická kresba je kreslena formou soustředěných elips kolem předkreslené siluety postavy. Každá jednotlivá elipsa je barevně odlišena a představuje určitou charakteristickou vlastnost sledovananého jednotlivce.  Kreslené elipsy mají společný výchozí bod a jejich velikost se vyznačuje odlišností zkoumaných vlastností. Jednotlivé elipsy pak charakterizují určité vlastnosti, které lze ze skutečné aury vyčíst. Tyto barvy nejsou součástí skutečné aury.  Plní zde pouze informační úlohu a je možné je individuálně stanovit. Může to být úroveň zdraví, míra nemoci, stav imunitního systému, duchovní nebo hmotné zaměření člověka a některé další prvky, vymezující určitou charakteristiku daného jedince. Aurickou kresbou je možné řešit i případy, kdy se životní situace člověka zdá neřešitelná.  Jedná se o graficky schematické znázornění aury a vybrané informace z ní. .

Kresba diagnostická
Způsob zakreslení se může v některých směrech prolínat s kresbou aurickou. Nejedná se o diagnózu lékařskou, ale o vyhledávání oslabeného nebo nemocného místa v organismu s cílem stanovit příčinu některých zdravotních potíží. Přesnost této kresby závisí nejenom na intuitivních schopnostech kreslíře, ale také na znalostech anatomie lidského těla, případně jednotlivých orgánů a projevů jejich poruch.

Aura
Je speciálním energetickým polem s velice složitou strukturou. Podléhá neustálým změnám a skládá se z barevných vrstev, různě vzdálených od objektu. Vyzařování aury vzniká spojením hmotných forem, určitého jemnohmotného a astrálního těla s oživujícími energetickými proudy mimohmotného původu. Tyto vrstvy obsahují nejenom ochranný obal, ale zároveň i důležitou komunikační vrstvu. Barva a charakter aury má přímý vztah k vibracím, které člověk vytváří tělesnou i duševní činností. Je to i odraz jeho zdraví či nemoci. Aura je tak nositelem všech našich psychosomatických reakcí.

Získané informace jsou zviditelněny určitými barvami.

Aurické i diagnostické kresby
Lze provádět v osobním kontaktu i mimo něj.  V tomto případě pak napojení na určitou osobu probíhá přes tzv. „přenašeče“ prostřednictvím mimosmyslového vnímání. K diagnostice je zapotřebí současná fotografie, datum a místo narození.

Čakry – zhodnocení energetických center
Pomocí kresby, lze provést základní měření, které informuje o průchodnosti a rozvinutí každé jednotlivé čakry. Lze pak postupovat i podrobněji samostatným měřením každé protilehlé části čakry s konečným upřesněním - zjišťovací kresbou. Zjišťovací kresba pak dá možnost zjištění nedostatků určitých prvků v organismu.