Arteterapie pro děti - Léčebná arteterapie

Vašemu dítěti nabízí:
preventivní, ale zároveň  i rehabilitační činnost včetně zvyšování adaptační schopnosti u dětí předškolního i školního věku. Vašemu dítěti je současně nabízena léčebná arteterapie, která pomáhá dětem, které považují za obtížné se o svých trápeních a těžkostech vyjadřovat slovně.

Péče je věnována  včasné diagnostice a následné péči o děti s vývojovými poruchami pomocí aplikace intenzivní arteterapie.
Vývojové poruchy kognitivního a emočního charakteru nemají tak viditelné projevy, jako těžká tělesná a mentální postižení a stojí proto na okraji zájmu zainteresovaných zařízení. Přesto se jejich důsledky odrážejí v neschopnosti dítěte dosahovat stejných výsledků rozvoji osobnosti jako u dětí zdravých, často vedou k sociální izolaci a k rozvoji patologických jevů v chování. Z pohledu vzdělání pak vedou k průměrnosti, až podprůměrnosti.Včasným rozpoznáním syndromů těchto poruch a následnou intenzívní péčí však lze dosáhnout eliminace důsledků poruch a dosáhnout tím maximální možné míry vzdělavatelnosti dítěte, jeho integrace v kolektivu, rozvoje sociální komunikace a sociálních schopností.

Individuální arteterapie jako metoda psychoterapie je vhodná právě u dětí. Její předností je jednak absence přílišné verbalizace, která může být pro dítě problematická, a jednak schopnost ve vývoji dětské kresby sledovat zdravý vývoj osobnosti dítěte, odhalovat přirozeným způsobem patologické rysy jednotlivých poruch a dále s nimi pracovat. Pomocí arteterapie lze u dítěte rozvíjet veškeré problematické oblasti jako je hrubá a jemná motorika, grafomotorika, vnímání tělesného schématu, levo-pravostranná orientace atd. Arteterapeut pracuje rovněž s rodiči tak, aby i doma bylo dítěti umožněno rozvíjet se v plné míře, ať už pomocí nastavení pevného denního režimu, dosažení určitých návyků v chování nebo změnou přístupu rodiče k dítěti a jeho problému. Nabízí rodičům to, co jim momentálně nejvíce chybí - kontakt, osobní přístup a cílenou radu, případně poskytnutí terapeutické pomoci celé rodině, která je vlivům projevů vývojové poruchy dítěte v nemalé míře vystavena. Veškerá péče o dítě pak probíhá koordinovaně ve spolupráci s dalšími odbornými terapeuty z oborů logopedie, neuropsychologie, kineziologie apod.

Podstatou této arteterapeutické péče je pomoc včasná,
cílená, systematická a komplexní,
včetně spolupráce s rodinou dítěte.

 

Věk dítěte

V předškolním věku je u  dítěte podporována spíše arteterapie podpůrná, pro zmapování prožívání kladných i záporných zážitků a je mu věnována péče s grafomotorickou tématikou. Do 6 let je slovní zásoba umožňující dítěti kresbu komentovat velmi malá. Proto lze kreslení jako léčebného postupu začít využívat mezi 6. až 11. rokem věku dítěte.

 

Kresebné uvolnění

Dítě do kresby promítne své vědomé i nevědomé konflikty. Jakmile se problémy přenesou na papír, jeho konflikt tak dostane novou realitu existující mimo něj a tím se oddramatizuje. Obecně lze říci, že kreslení uvolňuje: zmírňuje nervové napětí toho, kdo čmárá na papíře abstrakce ale i vykresluje konkrétní námět.

U dětí je hlavním výrazovým prostředkem kresba a hra, nikoliv řeč. I když starší dítě už ovládá poměrně dobře svou mateřštinu, není schopno vyjádřit verbálně (slovně) svůj  stav: tělesný, psychický, sociální. Naproti tomu vyjádřit se barvou, kresbou je jejich přirozenost. Řeč nonverbální, obrázková, vizuální, jako taková je psychoterapeutickou metodou, která podněcuje dětský projev.
 

Cíle:

  • znovuobjevit a posílit dětské tvoření
  • posílit dětské prožívání a „oddramatizovat“ realitu


cena  60minut terapie: Pro aktální cenu si zavolejte.
Léčebná areteterapie je citlivě vedena s ohledem na možnosti každého dítěte.